Condicions generals de venda

1.- Intenció de les parts

Jardineria Sils SA és una empresa dedicada a la producció i comercialització de plantes de viver i material vegetal, d’ara endavant el Producte. Que el Producte és un ésser viu, i per tant, el seu desenvolupament queda subjecte a un conjunt de factors aliens a Jardineria Sils SA, com la seva conservació fins a la plantació, climatologia, estat del sòl, forma de plantació, reg, manteniment, etc. , de manera que no es garanteix cap resultat. Que així mateix, en el procés de “producció” (manipulació del material vegetal) es poden produir una sèrie de contingències, com a error varietal, error d’etiquetatge, etc., les quals no són detectables a simple vista en el moment del lliurament del producte Que el comprador és un empresari del sector amb plens coneixements i experiència en la compra i cultiu del Producte. El comprador és conscient de l’especificitat del producte i les contingències a què està subjecte, de manera que, independentment de la publicitat que s’hagi realitzat del mateix, accepta els riscos derivats de les contingències abans enunciades. Així mateix, a causa de la desproporció risc / benefici que es pot derivar per Jardineria Sils SA, el comprador accepta les clàusules de limitació de responsabilitat establertes en el present document, sent això un element fonamental en la determinació del preu.

 

 

2.- Àmbit d’aplicació

Les presents condicions generals de venda són aplicables a qualsevol contracte de venda o lliurament entre les parts, llevat que aquestes hagin acordat una altra cosa per escrit.  Les ofertes i pressupostos realitzats per Jardineria Sils SA no seran vinculants per al mateix, entenent perfeccionat el contracte de venda únicament quan Jardineria Sils SA confirmi per escrit una comanda o accepti el mateix mitjançant l’enviament del producte.  Les presents condicions de venda només podran ser modificades per acord escrit entre les parts, pel que seran invàlides en aquest sentit les clàusules o condicions que figurin, impreses o manuscrites, en les comandes, cartes o altres documents emesos pel comprador.  La modificació per Jardineria Sils SA de les presents condicions de venda no afectarà contractes ja perfeccionats.

 

3.- Perfecció del contracte

Llevat que Jardineria Sils SA acceptés un altre a la confirmació de la comanda, s’entendrà perfeccionat el contracte en el domicili de Jardineria Sils SA, situat en Crta c-63 km 14 de Sils (Girona-Espanya)

 

4.- Lliurament

El lloc de lliurament, i termini de lliurament serà el pactat per les parts.  El termini de lliurament començarà a partir de que la comanda sigui confirmat per Jardineria Sils SA, i el lliurament es realitzarà en els quinze dies següents a la confirmació de la comanda.   El termini de lliurament serà raonablement ampliat si motius aliens a la voluntat i control del Jardineria Sils SA impedeixen el compliment amb la data de lliurament.  Es considerarà que la persona que signa l’albarà de recepció de les mercaderies, està expressament autoritzat per a això com a representant del comprador.

 

5.- Preu

Tots els preus han de ser considerats com nets, ex-work magatzems del Jardineria Sils SA, en euros, sense cap deducció de qualsevol tipus, excepte pacte en contra.  Els preus no inclouen impostos, taxes o altres càrregues, tant de naturalesa general com especial, que seran a càrrec del comprador, llevat que es pacti una altra cosa per escrit.

 

6.- Forma de pagament

La primera comanda sempre serà al comptat i la resta serà el que pactin entre les dues parts.  Amb efectes des de la data de pagament acordada, en cas de demora en el pagament, el comprador haurà de pagar interessos sobre el valor de la quantitat deguda equivalent a l’interès legal del diner més dos punts.

 

7.- Acceptació de mercaderia

El comprador revisarà i durà a terme el reconeixement de les remeses, quant a identitat, qualitat i quantitat, en l’acte mateix del lliurament. Un cop revisades i practicat el reconeixement de les remeses, aquestes es consideraran acceptades pel comprador, en la signatura de l’albarà de lliurament, renunciant aquest a qualsevol reclamació.

 

8.- Riscos

Les parts són conscients dels riscos que comporta el Producte, entre el que a efectes merament enunciatius es poden citar fallades en el arreli o despreniment, error varietal, deteriorament durant el transport, defectes la planta (mida, forma, sistema radicular, etc. ), malalties, sexe de les plantes, alteracions genètiques, etc. Conscient el comprador de la impossibilitat d’evitar de vegades aquests riscos a l’hora de tractar el material vegetal, així com que el preu del producte no comprèn l’assumpció d’aquests riscos, ambdues parts acorden que els mateixos són assumits exclusivament pel comprador. En el cas d’error varietal, l’única responsabilitat de Jardineria Sils SA es limitarà a la substitució del Producte o a la devolució de l’import rebut segons factura pagada pel comprador.

 

9.- Garantia

El Producte és comprat i subministrat “tal com és”, de manera que tota garantia sobre vista general, qualitat, aptitud per a la venda, adequació o conveniència per a un determinat fi o obtenció d’un determinat resultat queda exclosa.

 

10.- Sanejament per vicis ocults

Les dues parts manifesten que Jardineria Sils SA no respondrà dels vicis ocults que pugui contenir el Producte, qualsevol que fos la seva naturalesa o classe.

 

11.- Limitació de responsabilitat

Les parts accepten que la responsabilitat màxima per qualsevol dany o perjudici pugui derivar-se per Jardineria Sils SA que tingui per causa aquells riscos esmentats en la clàusula vuitena, es limitarà com a màxim a la quantitat efectivament pagada pel comprador per la compra del producte. El comprador coneix que Jardineria Sils SA no hagués realitzat el present contracte sense la inclusió d’aquesta clàusula. Comprador i Jardineria Sils SA expressament reconeixen que les limitacions i exclusions contingudes en el present contracte reflecteixen l’acord entre tots dos en relació al repartiment i assumpció de riscos, i el preu pagat a Jardineria Sils SA és conseqüència de l’assumpció de riscos i exclusió de danys abans esmentada.

 

12.- Reclamacions i Prescripció d’accions

Sent ambdues parts empresaris s’estarà al que disposa el Codi de Comerç per a la realització de qualsevol reclamació derivada del lliurament del Producte. En tot cas, al cap de l’any de la del lliurament dels Productes prescriuran totes les accions que implica el present contracte.

 

13.- Clàusules essencials

Les dues parts manifesten que els clàusules vuitena, novena, desena, onzena i dotzena són essencials per a la formació del present contracte, de manera que en el cas que alguna d’elles fos declarada nul·la, això comportarà la nul·litat del tot contracte estant al que disposa en l’article 1.303 del Codi Civil per a la devolució recíproca d’allò que hagin rebut de l’altra.

 

14.- Força major

Jardineria Sils SA no serà responsable enfront del comprador per cap pèrdua o dany derivat de l’incompliment o de la falta de compliment puntual o total de les seves obligacions per causa de força major.

 

15.- Cessió

Cap de les parts cedirà el contracte sense el consentiment escrit de l’altra part, amb la sola excepció que Jardineria Sils SA pot cedir el contracte, en tot o en part, a qualsevol de les companyies que formen part del seu mateix grup empresarial.

 

16.- Catàlegs i documents

Les dades contingudes en els catàlegs i documents tècnics només tenen merament caràcter informatiu i només seran vinculants si així està explícitament estipulat com a tal en els mateixos.

 

17.- Confidencialitat i Protecció de dades

En compliment dels disposat en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades de caràcter personal facilitades pel comprador formaran part del fitxer de clients de Jardineria Sils SA, els fins són el manteniment de la relació contractual, el control i gestió de les vendes i les seves corresponents cobraments. Jardineria Sils SA tractarà aquestes dades amb la màxima confidencialitat, i es compromet a no utilitzar-los amb una finalitat diferent a aquell per al qual han estat demanades, així com a conservar amb les degudes mesures que garanteixin la seva seguretat i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats.  Jardineria Sils SA es compromet a guardar secret professional respecte de les referides dades personals, fins i tot un cop finalitzada la relació contractual.  El comprador autoritza Jardineria Sils SA a conservar les seves dades durant un període de cinc anys un cop complerta la prestació contractual.  El comprador té la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint una comunicació per escrit a l’atenció del Responsable de Protecció de Dades de Jardineria Sils S.A

 

18.- Fur

La present relació es regirà per la legislació espanyola. Les parts renuncien expressament a qualsevol altre fòrum o jurisdicció als que poguessin tenir dret i acorden sotmetre als tribunals de Girona per resoldre qualsevol diferència o litigi derivats de la validesa, interpretació, compliment o execució de les Condicions Generals de Venda, així com de els actes o transaccions previstes en les mateixes.